Ви би хотіли СПЛАНУВАТИ суми податків наступних періодів та ЗМЕНШИТИ ризики податкової політики свого бізнесу? 

Податкове планування – це основа для оптимізації та мінімізації податків.

Оптимізація оподаткування передбачає мінімізацію будь-яких податків та недопущення штрафних санкцій через правильне нарахування та своєчасну сплату податків.

Сам по собі термін «мінімізація податків» вводить в оману та ставить за мету помилкові пріоритети, тому що метою повинне бути збільшення прибутку бізнесу після оподаткування, а не зменшення податків.  

Керівники бізнесу, які повинні прагнути збільшити чистий прибуток, зосереджують зусилля на зменшенні оподаткованого прибутку. 

Скорочення податків лише на перший погляд веде до збільшення розміру прибутку. Ймовірно, що зменшення одних податків призведе до збільшення інших, або до штрафних санкцій. І саме податкове планування допомагає усунути можливі ризики та  спланувати оптимальне податкове навантаження. 

Перш за все ми хочемо пояснити, що оптимізація податків не має за основну мету уникнути податків чи мінімізувати їх, тим більше мова не йде про ухилення від податків. 

Податкова оптимізація - це сукупність заходів в рамках діючого законодавства, які спрямовані на розробку та впровадження найбільш ефективних методів та схем господарської діяльності, взаємовідносин та працевлаштування, з метою збільшення грошових потоків та зменшення податкових платежів. 

Всі методи та інструменти оптимізації складають оптимізаційну схему. Самі по собі відокремлені від інших вони можуть не тільки не спрацювати, але й суттєво нашкодити бізнесу. Тому потрібно або впроваджувати поетапно всю схему, або не користуватись нею взагалі.    

В процесі оптимізації податковий фахівець працює над:

 • аналізом та оцінкою діючої схеми оподаткування;
 • розробкою нової моделі сплати податків;
 • удосконаленням договірної бази; 
 • переліком необхідних змін до облікової політики;
 • оцінкою ризиків;
 • рекомендаціями щодо спірних питань оподаткування;
 • розробкою системи захисту перед контролюючими органами.

Будь-яка схема має базуватися на наступних принципах:

 • логічність та розумність;
 • надійність - здатність схеми працювати при зміні зовнішніх та внутрішніх умов та факторів;
 • ефективність - використання всіх можливостей для збільшення прибутку та зменшення податків;
 • контрольованість - здатність відповідальних осіб контролювати роботи схеми;
 • відповідність законодавству;
 • нешкідливість - уникнення негативних наслідків.

Найефективніший метод оптимізації включає в себе комплекс робіт над побудовою більш рентабельної, ефективної та захищеної системи управління бізнесом. І над такою системою працюють і головний бухгалтер, і фінансист і юрист і керівник або власник бізнесу.  

Оптимізація податків нерозривно пов’язана з податковим плануванням.  Дуже часто ми розуміємо, що підприємство сплачує зайві податки лише дотримуючись норм законодавства, без урахування особливостей свого бізнесу, не намагаючись знайти більш ефективні шляхи. Тобто над податковим плануванням ніхто не працював. 

Шляхи скорочення податків:

 1. ухилення від сплати податків;
 2. уникнення податків;
 3. податкове планування.

Через низький рівень фінансової грамотності та податкової культури, високий податковий тиск, складність податкового законодавства та його часті зміни платники податків наполегливо прагнуть лише мінімізувати податки, хоча цей шлях дуже ОМАНЛИВИЙ та ДУЖЕ РИЗИКОВАНИЙ. 

В процесі податкового планування проводиться попередній розрахунок можливих варіантів сум податків та обов’язкових платежів за результатами господарської діяльності або по конкретному проекту/угоді з урахуванням форм організаційно-правової діяльності, особливостей сфери бізнесу, пільг та діючого законодавства, коригуються методи ведення діяльності та обліку. Податкове планування - це легальний шлях зменшення податків. 

Використовують внутрішнє і зовнішнє податкове планування.

В зовнішнє планування входять наступні методи:

 1. метод зміни податкового суб’єкту - використання організаційно-правової форми ведення бізнесу з більш сприятливим режимом оподаткування;
 2. метод зміни виду діяльності - перехід на нові види діяльності, які в даній сфері бізнесу є простішими з боку ведення обліку та з меншим оподаткуванням;
 3. метод заміни податкової юрисдикції на таку, що надає пільгове оподаткування.

До внутрішнього планування відносяться:

 1. розробка облікової політики - це найважливіший етап внутрішнього податкового планування. Цей документ обгрунтовує та підтверджує законність відображення господарської діяльності у звітності;
 2. якісно оформлені первинні документи з дотриманням вимог законодавства. Сьогодні нам дозволили самостійно розробляти внутрішні первинні документи, форми та бланки, але потрібно притримуватись наявності в документі обов’язкових реквізитів та наявності внутрішніх регламентних документів, які б затверджували та надавати можливість використовувати розроблені первинні документи;
 3. оптимізація договорів та графіку проведення угод - враховуються та урівноважуються сезонність даного бізнесу, графік закупівель за продажу, кредиторська та дебіторська заборгованість.

Зверніть увагу, що платник податків, який різко знизив податкове навантаження навіть повністю легальним шляхом, має готуватись до пильної уваги податкових органів та можливих перевірок. Тому ми рекомендуємо робити це покроково. Також потрібно заздалегідь обґрунтувати результати податкового планування і зниження податкового навантаження. 

Звертайтесь своєчасно до фахівців з планування, щоб бути впевненими в розробленій схемі та її ефективності. 

ВАЖЛИВО при впровадженні оптимізаційної схеми дотримуватися всіх рекомендацій, методів та інструментів! Зустрічаються випадки, коли ідеально розроблена оптимізаційна схема через недотримання “незначного” (на чиюсь думку) інструменту чи методу перетворюється в надзвичайно велику суму штрафних санкцій. 

Інші послуги